SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

OMLANDET


Anläggandet av Karlskrona påverkade också stadens omgivningar. Den nya staden och Amiralitetet behövde stora mängder livsmedel, trävaror, tjära och järn. Särskilt under uppbyggnaden av örlogsvarvet och i krigstider var efterfrågan stor på varor från omlandet.
Vattenkraft för kvarnar och manufakturer saknades i den nyanlagda staden. I det närbelägna Lyckeby förvärvades två äldre kvarnar, som år 1721 ersattes av en större anläggning, Lyckeby kronokvarn. Kvarnen skulle försörja de två planerade bagerierna på Trossö och Stumholmen. Från Lyckeby hämtades också det färskvatten som behövdes för den civila stadens och Flottans behov.
Runt Karlskrona finns en krans av mindre herrgårdar, som växte fram samtidigt med staden. Fr o m slutet av 1600-talet köpte borgare, ämbetsmän och officerare enskilda bondehemman i byarna runt Karlskrona. Genom att köpa flera gårdar skapade de sammanhängande lantegendomar. Dessa fungerade både som jordbruk som levererade till Flottan och som sommarboställen.  Lantbostället Skärva, som uppfördes av Fredrik Henrik af Chapman på 1780-talet, representerar dessa lantegendomar.