SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Stadens grundande och framväxt

 
Senhösten 1679 steg kungen och hans män iland på skärgårdsön Trossö. Rikets främsta skeppsbyggare, arkitekter, fortifikatörer och befästningsbyggare sattes i arbete samtidigt som öns ende bonde fick lämna sin gård. På hans marker planerades gator, torg och stadskvarter.

Kung Karl XI utfärdade stadsprivilegierna, vilket bland annat innebar rätt att bedriva handel, år 1680. Anläggandet av Karlskrona genomfördes med stor kraft och målmedvetenhet. Efter ett trettiotal år var kvarteren på Trossö till stora delar bebyggda.
För att gynna handel och befolkningstillväxt i den nya staden tog kungen bort grannstädernas stadsprivilegier. Borgare och köpmän från Ronneby och Kristianopel tvingades därmed att flytta till Karlskrona. Den nya staden fick tidigt en internationell prägel. Hit kom många tyskar, framförallt handelsmän. Kunnig arbetskraft till örlogsvarvet hämtades från finska Österbotten och Skeppsholmen i Stockholm.