SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Vilka arbetar med världsarv?


Lokalt

De olika byggnader och platser, som ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, förvaltas och används av olika aktörer. 

Länsstyrelsen i Blekinge län  är en viktig aktör i världsarvsfrågor och har under åren fördelat stora bidragssummor för att säkra bevarandet av världsarvets olika byggnader. Sedan 2002 finns en plattform för världsarvsfrågor kallad Världsarvsrådet. I rådets styrgrupp sitter landshövdingen, generaldirektörer för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket, Kommunstyrelsens ordförande m fl – med andra ord representanter för de förvaltare och intressenter som finns i Örlogsstaden Karlskrona. Enligt uppdrag från Världsarvsrådet har Länsstyrelsen tagit fram en general management plan, som regelbundet revideras, och som drar upp riktlinjerna för ansvarsfördelningen kring arbetet med världsarvsfrågor i Örlogsstaden Karlskrona. Denna förvaltningsplan  består av två dokument: ett strategi- och inriktningsdokument samt handlings- och åtgärdsplan.

Byggnader som finns på militärt område och används av Försvarsmakten förvaltas av Fortifikationsverket, detsamma gäller Amiralitetskyrkan.

Statens Fastighetsverk förvaltar ett flertal byggnader i världsarvet, däribland Drottningskärs kastell och även Marinmuseum.

Karlskrona Stadsförsamling äger och förvaltar två av tre kyrkor i världsarvet: Fredrikskyrkan och Heliga Trefaldighets kyrka. 

Karlskrona kommun  äger och förvaltar bl a Lyckeby kronokvarn och har huvudansvar för de två strategiska fokusområden som kallas Bildning och delaktighet samt Publikarbete och kommunikation. År 2015 togs en utvecklingsplan fram för Karlskrona kommuns arbete med att utveckla världsarvet.

Kungshalls magasin och den s k Vattenborgen har tidigare varit i kommunal ägo men har nu privata ägare och förvaltare. Skärva, af Chapmans lantboställe, är också i privat ägo.

Förmedlare av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona är framför allt Marinmuseum och Blekinge Museum. På Drottningskärs kastell finns dessutom en utställning, producerad av Statens Fastighetsverk, som berättar om örlogsstadens historia. År 2009-2015 skedde en nära samverkan mellan Karlskrona kommun och Svenska kyrkan. Under denna period fanns Besökscentrum för världsarvet i Trefaldighetskyrkan intill Stortorget.

Nationellt

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett generellt uppdrag från regeringen att hantera frågan om världsarv. Riksantikvarieämbetets och Naturvårdsverkets roller är bl.a. att följa utvecklingen i världsarvsområdena och vid behov i första hand stödja länsstyrelserna. Dessa myndigheter ansvarar också för att nominera till Unescos Världsarvslista bland lämpliga kultur- och naturmiljöer.

Svenska Unescorådet är en viktig aktör när det gäller konventionens mål att öka den allmänna kunskapen om världsarv.

Världsarv i Sverige är ett nätverk där samtliga svenska världsarv finns företrädda och samverkar.

ICOMOS Sverige är den svenska nationalkommittén av International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), en obunden, världsomspännande organisation för professionella kulturmiljövårdare och Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen.

Globalt

Unesco   ansvarar internationellt för de frågor som rör världsarv. Arbetet med att verkställa världsarvskonventionen leds av en kommitté kallad Världsarvskommittén, och sekretariatet för Världsarvskommittén finns i Paris. Kommittén utnämner även nya världsarv samt tar ställning till om ett världsarv bör tas bort från listan över omistliga världsarv. Kommittén består av 21 ledamöter från lika många länder, som väljs in för en begränsad period (sex eller fyra år).

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites , är en internationell, obunden organisation för professionella kulturmiljövårdare och fungerar som Unescos expertorgan för kulturmiljövård och Världsarvskonventionen.