SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Kto zajmuje się światowym dziedzictwem?


W Karlskronie
Baza marynarki wojennej w Karlskronie jako obiekt światowego dziedzictwa obejmuje wiele budynków i miejsc, zarządzanych i wykorzystywanych przez różne instytucje.
Ważną rolę odgrywa Urząd Województwa Blekinge, który przeznacza duże kwoty na ochronę poszczególnych budynków, należących do światowego dziedzictwa. W 2002 roku powołana została wspólna organizacja dla zarządzania światowym dziedzictwem w Karlskronie - Världsarvsrådet (Rada Światowego Dziedzictwa). W kierownictwie rady zasiadają m. in. wojewoda, dyrektorzy generalni Statens Fastighetsverk (Urząd Nieruchomości Państwowych) i Fortifikationsverket (Urząd Fortyfikacyjny) oraz przewodniczący zarządu gminy – czyli przedstawiciele tych grup interesów i tych zarządców nieruchomości, którzy obecni są na terenie bazy floty wojennej w Karlskronie. Na zlecenie Världsarvsrådet urząd wojewódzki opracował stale uaktualniany ogólny plan zarządzania, określający podział odpowiedzialności w zakresie pracy z zagadnieniami światowego dziedzictwa w Karlskronie.

Budynkami, znajdującymi się na terenie wojskowym i używanymi przez Szwedzkie Siły Zbrojne zarządza Fortifikationsverket (Urząd Fortyfikacyjny)(länk), podobnie jest z kościołem Amiralitetskyrkan.
Statens Fastighetsverk (Urząd Nieruchomości Państwowych)(länk) sprawuje pieczę nad kilkoma zabytkami, zaliczanymi do światowego dziedzictwa, między innymi cytadelą Drottningsskärs kastell, jak również budynkiem Muzeum Marynarki Wojennej.
Parafia w Karlskronie jest właścicielem i korzysta z dwóch spośród trzech kościołów, wchodzących w skład światowego dziedzictwa: Fredrikskyrkan i Heliga Trefaldighets kyrka.
Gmina Karlskrona (länk) jest z kolei właścicielem i administratorem m. in. młyna Lyckeby kronokvarn.
Magazyn Kungshall i Vattenborgen („Zamek Wodny”) dawniej należały do gminy, ale obecnie są własnością prywatną. Skärva, podmiejska rezydencja Fredrika Henrika af Chapman, również znajduje się w rękach prywatnych.

Światowe dziedzictwo w Karlskronie szerszej publiczności przybliżają przede wszystkim muzea: Marinmuseum (Muzeum Marynarki Wojennej) (länk) i Blekinge museum (Muzeum Regionu Blekinge) (länk). W cytadeli Drottningskär znajduje się dodatkowo wystawa, opracowana przez Statens Fastighetsverk, opowiadająca o historii portu wojennego w Karlskronie. Od 2009 roku w kościele Heliga Trefaldighets kyrka działa centrum informacji turystycznej – powołane wspólnie przez parafię i gminę Karlskrona we współpracy z urzędem wojewódzkim, Statens Fastighetsverk oraz Fortifikationsverket.

W Szwecji

Riksantikvarieämbetet (Urząd Krajowego Konserwatora Zabytków: www.raa.se) oraz Naturvårdsverket (Urząd Ochrony Przyrody: www.naturvardsverket.se) są instytucjami wyznaczonymi przez rząd do rozpatrywania spraw, dotyczących światowego dziedzictwa. Rolą obu urzędów jest śledzenie zmian na obszarach, zaliczanych do światowego dziedzictwa, a w razie potrzeby w pierwszym rzędzie wspieranie działań urzędów wojewódzkich. Odpowiadają też one za zgłaszanie kandydatur na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO spośród obiektów kulturalnych i naturalnych, spełniających określone kryteria.
Szwedzka Rada ds. UNESCO (link: www.unesco.se) spełnia ważną rolę w realizacji jednego z celów konwencji: rozpowszechnianie wiedzy o światowym dziedzictwie.
Världsarv i Sverige (Światowe Dziedzictwo w Szwecji www.worldheritagesweden.se) to sieć współpracy, w której reprezentowane są wszystkie szwedzkie obiekty, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa.
ICOMOS Sverige (link: www.icomos.se) to szwedzki komitet narodowy International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) - niezależnej, obejmującej swym zasięgiem cały świat organizacji, której członkowie zawodowo zajmują się opieką nad zabytkami kulturalnymi. ICOMOS jest organem doradczym UNESCO w kwestii opieki nad zabytkami i konwencji o światowym dziedzictwie.

Na arenie  międzynarodowej

Unesco (link: http://whc.unesco.org/) jest organizacją odpowiedzialną za kwestie światowego dziedzictwa na arenie międzynarodowej. Nad realizacją konwencji o dziedzictwie światowym czuwa komitet, zwany Komitetem Światowego Dziedzictwa, którego sekretariat znajduje się w Paryżu. Komitet ogłasza również wpisanie nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa oraz zajmuje stanowisko, w przypadku gdy któryś z obiektów powinien zostać wykreślony z listy. Komitet składa się z 21 członków z różnych państw, wybieranych na ograniczony okres czasu (6 lub 8 lat).
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, (link: www.icomos.org) to z kolei międzynarodowa, niezależna organizacja, której członkowie zawodowo zajmują się opieką nad zabytkami kulturalnymi. ICOMOS jest organem doradczym UNESCO w kwestii opieki nad zabytkami i konwencji o światowym dziedzictwie.