SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Czym jest światowe dziedzictwo?

W 1972 roku podczas konferencji generalnej UNESCO przyjęta została konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Jej celem jest zachowanie wartościowych obszarów, środowisk i obiektów. Obecnie sygnatariuszami konwencji jest już ponad 180 państw. Szwecja ratyfikowała konwencję dopiero w 1985 roku, ale na jej terenie znajduje się łącznie aż 14 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

Państwa – strony konwencji podjęły się odpowiedzialnego zadania. Konwencja wymaga, aby kraj, będący jej sygnatariuszem, posiadał prawodawstwo i  odpowiednie służby oraz rozwijał studia i badania, aby zagwarantować opiekę i ochronę wartości kulturalnych i przyrodniczych na swoim terytorium. O miano światowego dziedzictwa ubiegać się mogą jedynie obiekty o szczególnej powszechnej wartości. Państwa zobowiązują się również informować o konwencji, chronić obiekty światowego dziedzictwa w innych krajach oraz wspierać finansowo opiekę nad nimi, kiedy brak jest na ten cel środków.

Szwecja posiada sięgające 1985 roku doświadczenie w wysuwaniu kandydatur i opiece nad obiektami światowego dziedzictwa. Riksantikvarieämbetet (Urząd Krajowego Konserwatora Zabytków) oraz Naturvårdsverket (Urząd Ochrony Przyrody) przygotowują merytorycznie decyzje, które podejmowane są przez rząd, np. w zakresie nowych obiektów kulturalnych i przyrodniczych, kandydujących do miana światowego dziedzictwa. Szwecja i wiele innych krajów europejskich stosuje obecnie bardzo restrykcyjne zasady w kwestii wysuwania nowych kandydatur, dążąc do bardziej równomiernego rozmieszczenia obiektów światowego dziedzictwa na mapie świata. Od 2007 roku Szwecja jest członkiem międzypaństwowego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i pracuje między innymi nad problemem nierównomiernego  rozmieszczenia obiektów światowego dziedzictwa. Inne ważne kwestie, w które zaangażowana jest Szwecja, to wyrównanie liczby obiektów kulturalnych i przyrodniczych na Liście Światowego Dziedzictwa.